Zwrot nienależnie pobranych świadczeń chorobowych

Medycyna

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego – kiedy ZUS może żądać zwrotu chorobowego?

Separator

Osoby, które nienależnie pobierały świadczenia, zobligowane są do zwrotu zasiłku chorobowego. Według przepisów zazwyczaj ma to miejsce w dwóch przypadkach. Gdy świadczenia były wypłacane po ustaniu praw do nich lub wstrzymaniu ich wypłacania. Przy czym istotne jest tutaj, że osoba je pobierająca musiała zostać wcześniej poinformowania o braku prawa do nich.

ZUS może również żądać spłaty świadczeń, jeśli były one przyznane na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów, które zostały dostarczone przez osobę pobierającą świadczenie.

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego - przedawnienie

Separator

Sprawy związane ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku chorobowego ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat. Termin ten liczy się od dnia uprawomocnienia się decyzji ZUS. Może jednak zostać zawieszony, gdy zawarta zostanie umowa o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty, a także wtedy, gdy podjęte zostaną czynności egzekucyjne, mające na celu odzyskanie nienależnie pobranych świadczeń. Natomiast okres przedawnienia liczony jest od początku, jeśli dojdzie do ogłoszenia upadłości podmiotu gospodarczego.

Zwrot chorobowego z ZUS – w czym pomoże prawnik?

Separator

Nie zawsze świadczenia pobierane są w sposób bezprawny, czasami decyzja o wstrzymaniu ich wypłaty oraz konieczności zwrotu chorobowego jest oparta na błędnych przesłankach. Dotyczyć może to sytuacji, w której pracownik poinformował pracodawcę o okolicznościach wpływających na ustanie prawa do świadczeń, a ten zaniechał dalszych kroków. Wtedy osoba pobierająca świadczenia nie może zostać obciążona odsetkami za zwłokę.

Znacznie częściej jednak zdarza się, że ZUS wstrzymuje wypłatę zasiłku chorobowego w wyniku kontroli mającej zweryfikować, czy faktycznie zaistniały okoliczności umożliwiające przyznanie go. Dotyczy to w szczególności kobiet  w ciąży przebywających na zwolnieniu lekarskim lub osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Nasza Kancelaria FRETUS LEGIS pomoże złożyć odwołanie od decyzji ZUS-u, wraz z zebraniem materiału dokumentującego, że osoba pobierająca świadczenia robiła to w sposób legalny. Kancelaria prawna prowadzi również sprawy mające na celu uniknięcie zwrotu pobranych świadczeń.

Chcesz uzyskać zwrot nienależnie pobranych świadczeń chorobowych? Skontaktuj się z nami