Mężczyzna podpisuje umowę piórem

Jakie skutki prawne ma unieważnienie umowy frankowej?

Coraz częstszymi przypadkami, wśród osób posiadających kredyt w obcej walucie, jest występowanie na drogę sądową z roszczeniami skierowanymi przeciwko bankowi udzielającemu kredytu. Finał takiej sprawy może się różnić z uwagi na indywidualne kwestie oraz postrzeganie sprawy przez Sąd. Jedną z możliwości jest unieważnienie umowy frankowej. Jakie niesie ze sobą skutki prawne?

Co oznacza unieważnienie umowy frankowej?

Unieważnienie kredytu frankowego niesie za sobą wiele skutków prawnych, o których poniżej, jednak najważniejszym z nich jest uznanie, że do zawarcia owej umowy nigdy nie doszło. W związku z tym dłużnik zobowiązany jest do zwrotu bankowi takiej sumy pieniędzy, jaką od niego otrzymał, bez naliczanych odsetek czy też prowizji.

Przykładowo, przy zobowiązaniu w wysokości 300 tys. zł i otrzymaniu od Sądu wyroku unieważniającego kredyt w CHF, frankowicz oddaje, co do złotówki, powyższą kwotę. Wszystkie, wynikające z podpisanej umowy, dodatkowe opłaty nie mają racji bytu. Co ważne, kredytobiorca nie jest zobligowany do natychmiastowego zwrócenia całości środków do banku. Może rozłożyć to zobowiązanie na raty.

Jakie są inne skutki unieważnienia umowy frankowej?

Uznanie umowy frankowej za niebyłą nie jest jedynym skutkiem unieważnienia kredytu we frankach. Oprócz zakończenia, niekorzystnej dla klienta umowy, kredytobiorca pozostaje właścicielem danej nieruchomości, która nie jest już obciążona żadnym zobowiązaniem.

Kolejną kwestią związaną z unieważnieniem umowy frankowej jest odzyskanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej. Uznanie tego zobowiązania jako nigdy niezaistniałego, nie wywołuje zatem żadnych prawnych skutków, mogących mieć wpływ na zaciągnięcie przez byłego już, frankowicza kolejnych zobowiązań finansowych.

Czy warto unieważnić umowę frankową?

Unieważnienie kredytu we frankach w teorii jest praktyką korzystną. W zależności jednak od roszczeń i podejścia Sądu do danej sprawy nie zawsze musi się to okazać pozytywne. Oczywiście, wpływ mają na to kwestie indywidualne, jednak warto mieć na uwadze, że czasem lepszym wyborem będzie odfrankowienie kredytu.

Odfrankowienie kredytu to jego zamiana na zobowiązanie złotówkowe, z jednoczesnym zachowaniem oprocentowania LIBOR, które jest korzystniejsze niż WIBOR. W procesie tym, z zapisów umowy zostają wykreślone niedozwolone zapisy, natomiast pozostała część zobowiązania w dalszym ciągu pozostaje w mocy prawa.

Oprócz korzystniejszych warunków, kredytobiorca, dzięki zmianie umowy otrzymuje również od banku zwrot nadpłaconych rat. Odfrankowienie umowy kredytowej znacząco obniża saldo zadłużenia. Średnio jedna osoba otrzymuje zwrot środków w wysokości około 70 000 zł, ale oczywiście konkretna kwota zależna jest od wysokości zaciągniętego zobowiązania.

W większości przypadków skutki prawne unieważnienia umowy kredytowej są pozytywne dla kredytobiorców. Warto jednak skorzystać z opinii prawnej, dzięki której dany przypadek zostanie odpowiednio przeanalizowany, następnie zostaną przekazane wskazówki, co do dalszych kroków związanych z unieważnieniem kredytu CHF bądź też z jego odfrankowieniem.