pieniądze za spread walutowy

Co to jest spread? Jak odzyskać spread za kredyt walutowy?

W przypadku wielu kredytobiorców gwałtowny wzrost franka szwajcarskiego wpłynął na konieczność przyswojenia obcobrzmiących terminów. Jednym z nich jest spread, który wpływa na opłacalność zawieranych transakcji walutowych.

Czym jest spread walutowy?

W najprostszym ujęciu pod pojęciem spreadu walutowego kryje się dodatkowy zysk instytucji finansowej za udzielone kredyty w obcej walucie. Jest to różnica pomiędzy ceną kupna waluty, a ceną jej sprzedaży. Każdy bank odrębnie, w oparciu o wewnętrzną politykę cenową ustala wysokość spreadów dla poszczególnych walut. Bezpośredni wpływ na spread ma aktualna oraz prognozowana sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna kraju.

Jakie zmiany wprowadziła ustawa antyspreadowa z dnia 26 sierpnia 2011 roku?

Dla kredytobiorców, którzy posiadają zobowiązania zaciągnięte w obcej walucie spread bezpośrednio przekłada się na wysokość raty. Do sierpnia 2011 roku osoby, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we frankach miały możliwość spłaty kolejnych rat w kwocie wyrażonej w złotówkach, za regulowanie zadłużenia w walucie obcej banki pobierały wysokie opłaty. Przed przyjęciem tzw. ustawy antyspradowej frankowicze utożsamiali spread walutowy z symbolem ich katastrofy finansowej, ponieważ banki ustalały często wysokość spreadu w oderwaniu od tendencji rynkowych.

Wprowadzenie zmian w przepisach umożliwiło spłatę kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu bezpośrednio pieniędzmi wyrażonymi w obcej walucie, zakupionymi w kantorze lub przelewem z konta walutowego. Banki natomiast nie mogły od tej pory pobierać z tego tytułu żadnych, dodatkowych opłat.

Co zrobić, aby odzyskać spread za kredyt walutowy?

Przed zmianami wiele instytucji finansowych, które udzieliły kredytów we frankach wykorzystywało swobodę w ustalaniu kursów w celu czerpania nieuczciwych zysków. Zwrot spreadu należy się konsumentom, przedsiębiorcom, właścicielom jednoosobowych działalności gospodarczych, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny w obcej walucie pomiędzy dniem 1 lipca 2000 roku a 26 sierpnia 2011 roku. Zwrot spreadu przysługuje również w sytuacji, w której zawarta umowa kredytowa już wygasła, np. kiedy doszło do wcześniejszej spłaty kredytu. Odzyskany spread jest zwolniony od podatku od osób fizycznych.

W tym celu trzeba złożyć w banku wniosek o wyliczenie i zwrot nadpłaconego spreadu, a bank ma 30 dni na rozpatrzenie naszego wniosku. W sytuacji, w której instytucja finansowa ustosunkuje się negatywnie do złożonego żądania mamy prawo złożyć skargę do Rzecznika Finansowego. Warto pamiętać, że bank nie ma obowiązku uznać stanowiska Rzecznika, dlatego kolejnym krokiem jest wniesienie pozwu do sądu. Powszechna niechęć banków do polubownych rozwiązań sprawia, że jest to czasem jedyny sposób na odzyskanie spreadu za kredyt walutowy.

Ile możesz dostać zwrotu spreadu?

Kiedy upomnimy się o swoje pieniądze mamy szansę na odzyskanie spreadu, który liczył powyżej 0,5% od kursu kupna/sprzedaży określonej waluty. Kwota może liczyć nawet kilka procent kapitału, co przy kredycie zaciągniętym na 350 000 zł daje około 18 000 zł zwrotu.