franki szwajcarskie trzymane w dłoni

Jakie są szanse na unieważnienie kredytu frankowego w 2022?

Unieważnienie kredytu we frankach to jedna z możliwości pozwalająca na uwolnienie się od trudnego w spłacie zobowiązania denominowanego lub indeksowanego do szwajcarskiej waluty. Może być to szczególnie korzystne w przypadku planowanych w 2022 roku podwyżek oprocentowania. Na czym polega ta procedura? Jakie są szanse na pozytywne rozpatrzenie pozwu przez sądy? Co musi zawierać dokument, by zwiększyć szanse na zwycięstwo?

Na czym polega unieważnienie kredytu frankowego?

Unieważnienie umowy kredytu frankowego to jedno z działań, dzięki któremu frankowicz nie musi zamartwiać się spłatą kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich. Na skutek przeprowadzonego przed sądem procesu umowa kredytowa zawarta pomiędzy bankiem a kredytobiorcą uważana jest za niebyłą, zakłada się, że dokumenty nigdy nie zostały podpisane, a zobowiązania nie powstały. W efekcie unieważnienia kredytu frankowego konieczne jest dokonanie rozrachunków pomiędzy bankiem i frankowiczem powstałych na skutek wypłaty środków oraz spłaty długu – zastosowanie może mieć teoria dwóch kondykcji (każda ze stron ma własne roszczenia) lub teoria salda (zobowiązania podlegają kompensacji). Unieważnienie umowy frankowej skutkuje także wygaśnięciem wszystkich dodatkowych zabezpieczeń, które zostały nałożone przez banki na frankowiczów. Dotyczyć mogą one np. hipoteki czy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Kredyty frankowe – wyroki korzystne dla frankowiczów

Rozważania na temat tego, jakie są szanse na unieważnienie kredytu frankowego w 2022 roku, warto oprzeć na wyrokach frankowych, orzeczeniach związanych z unieważnieniem umowy kredytowej w całości. Frankowicze mogą opierać się na wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 r. (sygn. akt III CSK 159/17), na podstawie którego nie wykluczono możliwości unieważnienia umowy, która zawiera klauzule abuzywne. Do wyroku tego przychylił się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wydanie orzeczenia przez TSUE jest szczególnie korzystne, ponieważ dokonano tego na kanwie polskich przepisów prawa. Kolejnym z ważnych orzeczeń jest Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 r. (sygn. akt III CZP 11/20) oraz z dnia 7 maja 2021 r. (sygn. akt III CZP 6/21), która przyznała, że we wzajemnych rozliczeniach powinno stosować się teorię dwóch kondykcji, która stanowi korzystniejsze rozwiązanie dla kredytobiorców. Istotnym wyrokiem jest także orzeczenie Sądu Najwyższego w uchwale z 15.9.2020 r., III CZP 87/19, na którego podstawie dowiedziono, że żądanie uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta nie jest tożsame z ustaleniem nieważności umowy. Omawiając wyroki związane z unieważnieniem umowy kredytu frankowego w 2022 roku, trzeba także wspomnieć o orzeczeniu z dnia 7 maja 2021 r. Sądu Najwyższego, III CZP 6/21, w którym, ustalono, że początek biegu terminu przedawnienia roszczeń konsumenta rozpoczyna się z momentem dowiedzenia się przez niego o istnieniu w umowie klauzuli niedozwolonej. Do przedawnienia dochodzi po 10 latach. Jak wynika z sądowych statystyk, ponad 90% powództw wytoczonych w celu unieważnienia umowy kredytowej kończy się wyrokiem pozytywnym dla kredytobiorców kredytów frankowych.

Co musi zwierać pozew o unieważnienie umowy kredytu frankowego?

Mimo że prawo stoi po stronie frankowiczów, warto zaznaczyć, że w tym aspekcie bardzo ważne jest złożenie prawidłowo sporządzonego pozwu do sądu, by zwiększyć swoje szanse na unieważnienie kredytu frankowego w 2022 roku. Wychodząc na drogę sądową z bankiem, zalecane jest skorzystanie z pomocy prawników, ponieważ pozew powinien być dopasowany do indywidualnej sytuacji frankowicza. Oprócz jego stałych elementów charakterystycznych dla pozwów prawa cywilnego nie został określony wiążący prawnie wzór pisma. Dodatkowo warto zaznaczyć, że do sądu konieczne jest dostarczenie dokumentów, pozwalających na rzetelne zapoznanie się ze sprawą przez sędziów. Są to m.in.: umowa kredytu, załączniki, aneksy oraz zaświadczenie banku zawierające informacje związane z saldem i przebiegiem spłaty zobowiązania.