mężczyzna liczący monety

Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego, hipotecznego jest obowiązkowe? Co mówi prawo?

Wszelkiego rodzaju ubezpieczenia są dla nas codziennością. Wielu z nas wykupuje polisy dla siebie, swoich bliskich czy na nieruchomości. Warto wiedzieć, że w czasie zaciągania kredytu gotówkowego lub hipotecznego również można skorzystać z zabezpieczenia. Na czym polega takie ubezpieczenie? Jakie daje korzyści? Czy jest obowiązkowe? Wszystkiego tego dowiesz się z niniejszego artykułu.

Czym jest ubezpieczenie kredytu? Ile kosztuje składka?

Ubezpieczenie kredytu jest niczym innym, jak ograniczeniem ryzyka związanego z brakiem możliwości spłaty kredytu. Niemożność ta wynikać może ze zdarzań losowych, takich jak utrata zatrudnienia, problemy zdrowotne czy śmierć kredytobiorcy. W takim przypadku kredyt zostaje spłacony przez ubezpieczyciela. Warto jednak podkreślić, że w wielu przypadkach z polisy pokrywana jest jedynie pewna część pozostałego do spłaty zobowiązania – jest to określane w warunkach zapisanych w umowie, np. w przypadku ubezpieczenia od utraty pracy, kredyt spłacany jest przez ubezpieczyciela przez 6 miesięcy i jest to czas, w którym kredytobiorca powinien znaleźć nowe zatrudnienie. W wielu kontraktach zawarta jest także klauzula mówiąca o tym, że utrata pracy nie może nastąpić z winy klienta. Stanowi to zabezpieczenie przed nieuczciwymi kredytobiorcami. W przypadku ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego kredyt jest spłacany w całości przez towarzystwo ubezpieczeniowe, by rodzina zmarłego nie dziedziczyła po nim żadnych długów.
Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie związane z wysokością składki, ponieważ jest ona uzależniona od: rodzaju ryzyka, od którego ubezpieczone jest zobowiązanie, oferty ubezpieczyciela, a także wieku kredytobiorcy, jego sytuacji życiowej oraz kwoty i okresu spłaty zobowiązania.

Czy trzeba ubezpieczyć kredyt gotówkowy?

Zgodnie z prawem ubezpieczenie zobowiązania konsumenckiego nie jest obowiązkowe, banki nie mają prawa wymusić na kredytobiorcy wykupienia dodatkowej usługi. Atrakcyjny kredyt gotówkowy bez ubezpieczenia możesz znaleźć dzięki bankier.pl i zamieszczonej tam porównywarce ofert. Warto zaznaczyć, że banki rzadko proponują gorsze warunki kredytobiorcom, którzy nie zdecydują się na zabezpieczenie spłaty kredytu gotówkowego, jednak w niepewnej sytuacji dłużników w czasie pandemii można spotkać się z taką sytuacją nawet dla stosunkowo niskich kwot kredytu. Zazwyczaj „karą” dla nieubezpieczonych jest dodatkowa prowizja lub wyższe oprocentowanie. Warto jednak podkreślić, że ubezpieczenie jest niezwykle korzystne rozwiązanie w przypadku zobowiązań zaciąganych na długi czas i wysoką kwotę, ponieważ pozwala na zmniejszenie stresu związanego ze spłatą zarówno dla kredytobiorcy, jak i jego rodziny. Warto także zaznaczyć, że zrezygnowanie z ubezpieczenia jest stosunkowo proste.

Jakie są inne formy zabezpieczenia kredytu gotówkowego?

Warto wiedzieć, że wykupienie polisy ubezpieczeniowej, choć stosunkowo często spotykane, nie jest jedyną formą zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania. Powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest także poręczenie według prawa cywilnego nazywane także żyrowaniem. Oznacza to, że wyznaczony przez kredytobiorcę poręczyciel (tzw. żyrant) pisemnie zobowiązuje do spłaty powstałych zobowiązań, gdy kredytobiorca nie będzie ich uiszczał, bez znaczenia na powód niewywiązania się umowy z bankiem. Do zabezpieczenia spłaty kredytu gotówkowego wykorzystać można także poręczenie wekslowe lub weksel w formie in blanco (zawierający jedynie podpis wystawcy, bez terminu płatności oraz kwoty dokumentu), a także:

  • zastaw rejestrowy,
  • cesję praw,
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego.

Są to jednak rzadziej stosowane rozwiązania.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Podobnie jak w przypadku omówionych wyżej kredytów gotówkowych, również w przypadku hipotecznych ubezpieczenie jest dobrowolne – nie istnieją przepisy prawa, które wymuszają na kredytobiorcy wykupienie dodatkowej usługi. Warto jednak zaznaczyć, że w tym przypadku ze względu na długość spłaty zobowiązania, jak i jej wysoką kwotę banki dużo częściej udzielają zobowiązań na znacząco mniej korzystnych warunkach, gdy nie zostało wykupione ubezpieczenie. W wielu przypadkach takie zobowiązanie staje całkowicie nieopłacalne dla kredytobiorcy. Tego typu praktyka nie jest prawnie zakazana. W przypadku ubezpieczenia kredytu hipotecznego ubezpieczyć można: spłatę kredytu na wypadek niezawinionej przez kredytobiorcę utraty pracy, a także w przypadku jego śmierci, okres pomiędzy wpisaniem hipoteki do księgi wieczystej a zawarciem polisy (procedura ta jest długotrwała, więc warto wykupić ubezpieczenie pomostowe) i niski wkład własny w przypadku niewnoszenia ustawowo wskazanego w wysokości 20% kwoty kredytu. Dodatkowo w wielu przypadkach konieczne może być także ubezpieczenie nieruchomości objętej hipoteką od zdarzeń losowych, w tym ognia. Zazwyczaj zrezygnowanie z ubezpieczenia kredytu hipotecznego może być nie tylko bardzo trudne, ale wręcz niemożliwe – wszelkie zapisy związane z tą kwestią powinny znaleźć się w umowie.